Rapport fra Delegates Conference og XXIII International Symposium
Wien 19. og 21, september 2002. 
Delegates Conference ble innledet av president Francois Maurer. 28 nasjoner med tre delegater møtte. Norge møtte med en. Etter en del formelle ritualer fremla visepresidentene og sekretariatet sine rapporter.

Hovedpunkter fra møtet:
» Det er ønskelig å ha et tettere samarbeid med CFPA, nasjonale Brannvernforeninger. CTIF tar initiativ.

» Viktig å markedsføre CTIF bedre, også til media. De fleste nasjonale komiteer sliter med å få oppmerksomhet i brannvernmiljøene. Det ble oppfordret til å ha kontakt med utpekte journalister og fore disse med CTIF stoff. Maurer mente det var viktig å klargjøre hva CTIF kan gjøre for medlemmene for å få større engasjement.

» Brannvern i tunneler var berørt som problem. Flere internasjonale konferanser arrangeres med dette tema.

» Russ Sanders fra CTIF i USA gjennomgikk en del innsendte rapporter fra nasjonale brannvernaktiviteter. Norge fikk ros fra talerstolen for at de hadde sendt inn 5 gode aktiviteter. DBE ved Tor Gervin var avsender. En del medlemsland fikk refs for ikke å sendt inn noe til tross for lange frister og sterk oppfordring fra CTIF. 

» Rapport fra Farlig Godskomiteen. Det jobbes bl.a. med felles logoer i forbindelse med transport av farlig gods. Canada har droppet ut av komiteen da de har sterke motforestillinger mot arbeidet i komiteen. Det er ønskelig med en kontaktperson i hvert land.

» Flyplasskomiteen forsetter arbeidet. 

» Norges forslag om å gjenopprette Skogbrannkomiteen ble bifalt. Norge må peke ut et medlem og oversende navn og innkalling til første møte til sekretariatet v herr Zeilmayer.

» En komite arbeider med å få opprettet «Fire Brigade museums».

» En del forandringer i reglene for brannmannskonkurransene ble presentert og godkjent. 

» Viktig å rapportere adresseforandringer på nasjonale presidenter til sekretariatet.

» Flere brannvernfirma er nå assosierte medlemmer av CTIF, deriblant Bauer. Det oppfordres til å få flere medlemmer av denne typen.

» Jugent Feuerwher teller nå til sammen 697.000 medlemmer, hvorav 176.000 jenter

» En del suppleringsvalg uten noen kontroverser ble foretatt.